Jak pisać pracę?

Musi mieć wstęp, część teoretyczną, główny korpus i wniosek. Wprowadzenie musi określać cele pracy dyplomowej, podstawową hipotezę i oczekiwane wyniki. Krótka część teoretyczna powinna przedstawiać istotne idee znalezione w wyniku badań literatury teoretycznej opublikowanej na ten temat. Główną treścią pracy powinna być prezentacja, analiza i omówienie faktów i opinii opublikowanych w gazetach, czasopismach, badaniach opinii publicznej, Internecie itp. Ponadto, zaleca się, aby autor przeprowadził krótkie badanie opinii studentów, osób uczących się języka angielskiego, obywateli w ogóle, itp. na podstawie samodzielnie stworzonych kwestionariuszy. Praca dyplomowa musi mieć wniosek stwierdzający, czy hipoteza została potwierdzona, jakie wyniki i w jaki sposób zostały uzyskane.

Ogólna forma powinna być długim esejem akademickim, który powinien być zgodny z zasadami nauczanymi na zajęciach z Pisania Akademickiego, które są częścią programu nauczania wydziału.

Powinien on mieć co najmniej 40 standardowych stron (72 000 symboli) oraz wykaz cytowanych źródeł (z wykorzystaniem zasad cytowania MLA) i z wyłączeniem załączników.

Jakakolwiek próba plagiatu zdyskwalifikuje tezę i doprowadzi do jej odrzucenia.

Uczniów gorąco zachęcamy do przedstawiania własnych pomysłów na temat pracy dyplomowej.Przykładowe tematy:
1. Wybierzcie obszar kultury, w którym waszym zdaniem społeczeństwo polskie i brytyjskie znacznie się różnią i omówcie tę różnicę.

2. W jaki sposób język angielski zmienia świat?

3. W jaki sposób nowsze technologie komunikacyjne (Internet, telefony komórkowe, ICQ, itp.) wpłynęły na komunikację i język?

4. Co, i jak, ludzie czytają w XXI wieku?

5. Wpływ języka angielskiego na dzisiejszy język polski.

Studia Literackie

Praca licencjacka na studiach literackich powinna koncentrować się na interpretacji jednej, lub co najwyżej dwóch powieści lub sztuk teatralnych (jeśli kandydat chce wybrać krótką fikcję lub poezję, wybrany utwór lub utwory należy omówić z przełożonym).

Praca dyplomowa musi być napisana w języku angielskim i musi zawierać krótkie streszczenie w języku polskim. Musi mieć wstęp, część teoretyczną, główną treść i wniosek.

Wprowadzenie musi określać cele tezy. Krótka część teoretyczna powinna przedstawiać istotne idee znalezione w studium literatury teoretycznej opublikowanej na ten temat. Powinna również zawierać krótki zarys kontekstu, w jakim powstał omawiany tekst. Dane autobiograficzne powinny być wymienione tylko wtedy, gdy są istotne dla interpretacji. Główna część pracy magisterskiej powinna być analizą krytyczną, a zatem retelling fabuły powieści lub sztuki powinien być podany tylko wtedy, gdy jest istotny dla danej interpretacji.

Ogólna forma powinna być długim esejem akademickim, który powinien być zgodny z zasadami nauczanymi na zajęciach z Pisarstwa Akademickiego oraz z Literatury Brytyjskiej i Amerykańskiej, które są częścią programu nauczania wydziału.

Powinien on mieć co najmniej 40 standardowych stron (72 000 symboli) oraz wykaz cytowanych źródeł (z wykorzystaniem zasad cytowania MLA) i z wyłączeniem załączników.

Jakakolwiek próba plagiatu zdyskwalifikuje tezę i doprowadzi do jej odrzucenia.

Uczniów gorąco zachęcamy do przedstawiania własnych pomysłów na temat pracy dyplomowej. Przykładowe tematy:
1. Na podstawie dwóch powieści dwóch różnych pisarzy (Orwella, Burgess, McEwana, Martina Amisa i innych) analizują i omawiają rozwój dystopii jako tematu w literaturze brytyjskiej po II wojnie światowej.

2. Przeanalizować i omówić techniki i strategie narracyjne w jednej lub dwóch powieściach współczesnego brytyjskiego autora (Rushdie, Ishiguro, McEwan, Martin Amis, Barnes, Byatt, Swift, Winterson, Smith).

3. Omówienie poszukiwania tożsamości w jednej lub dwóch powieściach współczesnego brytyjskiego pisarza z myślnikiem (Naipaul, Kureishi, Smith, Ali, Caryl Phillips, Syal, Howard Jacobson, Alderman i inni).

4.Tematy tabu w opowiadaniach Kate Chopin.

5. Zbrodnia i kara w „Native Son” autorstwa Richarda Wrighta.

Tłumaczenie:

Tłumaczenie i analiza stylistyczna Część 1: Student tłumaczy 15 – 30 standardowych stron krótkiej literatury pięknej, poezji, dramatu lub filozofii napisanych przez jednego autora. Tekst nie powinien obejmować więcej niż jednego gatunku i musi być napisany w języku angielskim złożonym i idiomatycznym, najlepiej z bezpośrednią mową i dialektem. Formatem wyjściowym jest tłumaczenie angielsko-polskie obok siebie. Tekst źródłowy musi być oryginalnym angielskim tekstem, który nie został oficjalnie przetłumaczony na język polski do czasu przypisania tematu (zgodnie z ogólnie dostępnymi informacjami) lub który został przetłumaczony przez samego autora przyszłej pracy licencjackiej.

Część 2: Około 10 – 25 standardowych stron zostanie poświęconych analizie stylistycznej tekstu i/lub komentarzowi autorskiemu, który opiera się przede wszystkim na ramach teoretycznych (patrz Teoria) i który wyjaśnia lub uzasadnia np. wybór rejestru języka (ewentualnie kolokwialnego), polskiego idiomu stosowanego w docelowym tłumaczeniu itp.

Zestawienie dwóch lub więcej tłumaczeń. Alternatywnie, studenci mogą również napisać pracę dyplomową, która ma na celu porównanie i porównanie dwóch lub więcej polskich tłumaczeń książki napisanej w języku angielskim. Skontrastowane tłumaczenia powinny być wydane w odstępie co najmniej 15 lat (patrz ostatni przykład), tak aby praca dyplomowa dotyczyła również zmian w języku polskim i innych uwarunkowań kulturowych. Praca dyplomowa nie może przekraczać 35 standardowych stron, z wyłączeniem bibliografii. Bezpośrednie cytaty z angielskiego oryginału i polskich tłumaczeń powinny stanowić mniej niż 20 procent tekstu.

Jakakolwiek próba plagiatu zdyskwalifikuje tezę i doprowadzi do jej odrzucenia.

Studenci są mocno zachęcani do przedstawiania własnych pomysłów na temat pracy dyplomowej.

Praca ta potrzebuje krótkich ram teoretycznych. Będzie się ona opierać przede wszystkim (choć nie wyłącznie) na następujących publikacjach:
Levý, J. (1958): Úvod do teorie překladu, Praha, Panorama.
Mounin, G. (1992): Teoretické problémy překladu, Praha, Karolinum – nakladatelství UKSample topics:

1. Tłumaczenie i analiza stylistyczna pływania Nicoli Keegan (jeden rozdział).

2. Poszukiwanie kontrastu między wysoce zintelektualizowanym monologiem wewnętrznym a surowym wernakularyzmem znalezionym w Baśni Oksydacyjnej Charlesa Johnsona – tłumaczenie i analiza stylistyczna jednego rozdziału.

3. Niuanse i niejednoznaczności w opowiadaniach Alasdaira Graya – tłumaczenie i analiza stylistyczna.

4. Dwa polskie tłumaczenia Orlanda Virginii Woolf – zestawienia.

Lingwistyka angielska

Praca ta powinna mieć minimum 40 standardowych stron (72 000 symboli), w tym stronę tytułową, spis treści, słowa kluczowe, streszczenie, wstęp, wnioski, przypisy/notatki, odniesienia do źródeł pierwotnych i wtórnych, polskie streszczenie itp. Powinno ono zawierać oryginalne badania przeprowadzone przez autora (z rozsądnymi wskazówkami udzielonymi przez organ nadzorujący) i powinno być oparte na dokładnej analizie autentycznych danych. Należy podkreślić, że same zestawienia różnych źródeł wtórnych nie stanowią tezy i nie będą akceptowane. Wyniki pierwotnych badań powinny być odpowiednio przedstawione i dokładnie zinterpretowane, a co najważniejsze, z badań należy wyciągnąć przekonujące wnioski.

Praca będzie napisana w języku angielskim. Jej formuła powinna być jasna, zwięzła i spójna, zgodna ze wszystkimi konwencjami powszechnymi w piśmie akademickim (do tej pracy będzie użyty styl cytowania MLA).

Jakakolwiek próba plagiatu zdyskwalifikuje tezę i doprowadzi do jej odrzucenia.

Uczniów gorąco zachęcamy do przedstawiania własnych pomysłów na temat pracy dyplomowej.Przykładowe tematy:
1. Niuanse implikacyjnego wzrostu upadku

2. Rola wzorców fonetyczno-morfologicznych wybranych akronimów

3. Kwalifikacje genitywne w języku angielskim współczesnym

4. Nieokreślone tematy szczegółowe w tekstach w języku angielskim