Prace magisterskie – Centrum Studiów Europejskich, Uniwersytet w Göteborgu, Szwecja

2016

EURP MA 105 Storm in a Teacup: Ocena wiarygodności środowiskowej w argumentacji UE na rzecz rozdziału dotyczącego energii w TTIP

EURP MA 106 Pogrzebanie Unii Społecznej? Konsekwencje ugody brytyjskiej dla europejskiego obywatelstwa społecznego

EURP MA 107 Size and Flow – Czy to ma znaczenie? Międzynarodowa integracja rynku energii elektrycznej i efekty cenowe na skandynawskim rynku energii elektrycznej

EURP MA 108 Regulacja (E)Uterus: Wspólnoty epistemiczne w Europejskiej Agencji Leków i przypadek leku ellaOne

EURP MA 109 Nie postawiono zarzutów, a jednak ich to obchodzi: Dlaczego rządy UE zgłaszają uwagi do spraw rozpatrywanych przez ETS

EURP MA 110 Populistyczne Partie Radykalnej Prawicy Obecność w europejskich parlamentach narodowych: Wpływ na opinię publiczną wobec imigrantów?

EURP MA 111 Najlepsza praktyka, tylko dla najlepszych? Badanie dotyczące roli Komisji Europejskiej w zwiększaniu rozpowszechnienia środków na rzecz zrównoważonej mobilności w miastach europejskich

EURP MA 112 Zrozumienie polityki zagranicznej UE: Analiza porównawcza koncepcji roli polityki zagranicznej Wielkiej Brytanii, Francji i Niemiec

EURP MA 113 Women’s Political Representation in post-communist Europe: Badanie dotyczące czynników wyjaśniających obecność kobiet w parlamentach po okresie przejściowym, 1992-2010.

EURP MA 114 Od osób z zewnątrz do osób mających dostęp do informacji poufnych: Wpływ nabywania obywatelstwa na wyniki rynku pracy przez imigrantów w 18 państwach członkowskich UE, Norwegii i Szwajcarii

EURP MA 115 Granica nie jest końcem: Geostrategie Rady Europejskiej, Komisji Europejskiej i Parlamentu Europejskiego wobec granicy tureckiej

EURP MA 116 Europeanization of Renewable Energy Policy: Europejskie państwa członkowskie i ich stosunek do wspólnych systemów wsparcia dla odnawialnych źródeł energii

EURP MA 117 Patriotyczne i anty-Islamskie, ale europejskie? Co znaczy „europejski” dla Pegidy w Dreźnie?

EURP MA 118 Budowa zabezpieczenia: FRONTEX i dyskursywne konstruowanie migracji jako zagrożenia

EURP MA 119 Podejście UE i UA do odpowiedzialności za zapobieganie: Porównawcza analiza ilościowa dotycząca praktyki UE i UA w zakresie krótkoterminowego zapobiegania konfliktom

EURP MA 120 Wrażliwy dostęp migrantów z UE do opieki społecznej – źródło konfliktu? Badanie porównawcze podejść partyjno-politycznych w Gothenburgu i Sztokholmie

EURP MA 121 Kto jest ekologicznym liderem w dziedzinie energii słonecznej? Theorization of political leadership in domestic solar energy development in the case of the EU, the USA and the People’s Republic of China.

EURP MA 122 Niebieski wzrost – studium przypadku regionu Västra Götaland. Partnerstwa publiczno-prywatne i wspólne dążenie do zwiększenia innowacyjności

EURP MA 123 Sukces radykalnej prawicy w Europie Zachodniej – Skutki stanowisk politycznych głównych partii?

EURP MA 124 Historie migracji – Genderowe perspektywy „drenażu mózgów młodzieży” z Grecji

2015

EURP MA 80 Ambicje zawodowe i role w Parlamencie Europejskim – studium przypadku francuskiej delegacji do Europejskiej Partii Ludowej w 2014 r. MA 81Beyond Access to Finance – studium mikro- i makroekonomiczne uwarunkowań rozwoju MŚP EURP MA 82 Czy czas zmienia się bardziej niż rozum? Analiza tego, co napędza opinię publiczną w Szwecji w kierunku Unii Europejskiej

EURP MA 83 Liberalizacja europejskiego rynku kolejowego – Czy pakiety kolejowe miały statystycznie istotny wpływ na kolejowe przewozy towarowe w państwach członkowskich UE? EURP MA 84 Kryzys na Ukrainie i polityka energetyczna UE – zmiana paradygmatu? EURP MA 85 A Tale of Two Elections? – Różnice w reprezentacjach medialnych między wyborami do Parlamentu Europejskiego a wyborami krajowymi

EURP MA 86 Coverage of Rape and Media na Węgrzech i w Wielkiej Brytanii – Expanding on the FRA’s Violence against Women SurveyEURP MA 87 Standaryzacja CSR z aktualnymi wytycznymi i standardami – przypadek przedsiębiorstw świadczących usługi dla biznesu w UE i Szwecji

EURP MA 88 Wyrzutek czy chodzik na linie? – Badanie na temat handlu i integracji gospodarczej Białorusi z UE MA 89 Czy Unia Europejska mówi jednym głosem w Brukseli, Wiedniu i Strasburgu? -UE na forum OBWE i Rady Europy podczas kryzysu na Ukrainie

EURP MA 90 Czy globalizacja tworzy polaryzację? – Test ilościowy założenia Kriesi, że globalizacja tworzy konflikty społeczne pomiędzy zwycięzcami i przegranymi w wymiarze demarkacyjnym integracji kulturowej, wykorzystując jako przypadek integrację europejską.

EURP MA 91 Polityka rodzinna i postawy dotyczące płci w Niemczech – Ilościowa analiza relacji między polityką publiczną a opinią publiczną

EURP MA 92 Legitymacja szwedzkich biur regionalnych w Brukseli – pytanie o strukturę odpowiedzialnych organów?

EURP MA 93 Przywództwo regionalne jako polityka zagraniczna UE – analiza pozycji przywódczej UE w Europie Wschodniej.

EURP MA 94 Gdy zaniedbujący Hegemon spotyka się z realistyczną władzą – Partnerstwo Wschodnie i jego sprzeczne poglądyEURP MA 95 Kwestia demokracji: Miękkie prawo UE w dziedzinie edukacji – Studium na temat tego, jak Szwecja odnosi się do Unii Europejskiej w dziedzinie polityki dotyczącej szkolnictwa wyższego

EURP MA 96 Zarządzanie napływem i odpływem – Ocena unijnych umów o readmisji i ułatwieniach wizowych EURP MA 97 Akceptacja homoseksualizmu – Pomiar i wyjaśnianie poziomów postrzeganej dyskryminacji wśród lesbijek, gejów i osób biseksualnych w Unii Europejskiej

EURP MA 98 Ponowne rozważenie „deficytu demokratycznego” UE – celowa perspektywa

EURP MA 99 Czy Unia Europejska mówi jednym głosem? – Analiza ilościowa zachowań wyborczych UE na forum Zgromadzenia Ogólnego ONZ MA 100 Wpływ polityczny i postawy antyimigranckie

EURP MA 101 A Formalna polityka leśna UE – wstępne studium postawy rządów szwedzkich wobec formalnej polityki leśnej UE z perspektywy integracji europejskiej

EURP MA 102 The Member States and the Court of Justice – Why do Member States participate in preliminary reference proceedings? EURP MA 103 Do great expectations in Brussels fail due to political disagreement in Stockholm? – Opracowanie na temat kontestacji politycznej i szwedzkich rejestrów transpozycji

EURP MA 104 Jestem absolwentem. Zabierz mnie stąd! Dyskursy na temat bezrobocia wśród absolwentów w Wielkiej Brytanii 2009 – 2015

2014

EURP MA 66 Konkurencyjny czy uzupełniający? Empiryczne badanie pilotażowe dotyczące postrzegania nordyckiej i europejskiej współpracy w dziedzinie bezpieczeństwa przez szwedzkich posłów do PE i posłów do PE

EURP MA 67 Bezpieczeństwo i prywatność w UE.Akt równoważący w środowisku cyfrowym

EURP MA 68 Polityka normalizacyjna w UE. Studium przypadku Les Mills International Ltd. – Wejście na rynek europejski i penetracja tego rynku

EURP MA 69 Poza dostępem. Lobbing grup interesu wobec Europejczyków. Komisja: Między faktami a fikcją

EURP MA 70 Od krawędzi do głównego nurtu? Przeniesienie eurosceptycznej retoryki między partiami politycznymi w Irlandii, Szwecji i Wielkiej Brytanii

EURP MA 71 Kanaryjski w Kopalni Węgla Kamiennego. Dyskursy dotyczące zarządzania i bezpieczeństwa w polityce arktycznej UE

EURP MA 72 Brak realnych źródeł energii i nacjonalistyczne zachowania państw członkowskich UE. Czy istnieje powiązanie w dziedzinie energetyki?

EURP MA 73 A Political Bellwether? Interakcja Komisji Europejskiej z Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej w ramach postępowania w sprawie wydania orzeczenia w trybie prejudycjalnym

EUROP MA 74 Adaptacja do zmian klimatu. Jak kształtowanie w systemie wielopoziomowego zarządzania mogłoby zapobiec zalaniu piwnic?

EURP MA 75 EU-ETS Czynniki cenowe i funkcja

EURP MA 76 We Love the „Nordic Way of Life” A study on How International Students’ Perception of Europe and the Nordic Countries Influced their Study Abroad Decision

EURP MA 77 Nowa era dla transportu w Europie? Warunki wstępne do wprowadzenia pojazdów elektrycznych w Niemczech, Francji, Szwecji i na poziomie UE EURP MA 78 Zgodność z prawem UE na „poziomie ulicy” Przypadek dyrektywy CHP

EURP MA 79 Stuck Between Ukraine’s trade relations with Russia and the EU

2013

EURP MA 39 Budowanie wspólnej tożsamości wpływ transnarodowych projektów UE Badanie ankietowe z 12 uczestnikami w Göteborgu

EURP MA 40 Porażka po sukcesie Studium na temat porażki partii skrajnej prawicy w Europie Wschodniej

EURP MA 41 City Networking in Europe Rescaling of the state and increased importance of cities in the multi-level system of governance

EURP IZ 42 Walka w ramach badania obecności rozwiązań korzystnych dla obu stron w prawodawstwie UE w zakresie ochrony środowiska

EURP MA 43 Oczekiwane odsetki, czy tylko ciekawe oczekiwania? – W jaki sposób organy UE promują i ustalają priorytety polityki w ramach PW i ASEAN?

EURP MA 44 UE – władza normatywna Rozumienie motywacji UE poprzez stosowanie i niestosowanie sankcji (środków ograniczających)

EURP MA 45 Egzamin magisterski na temat wielokulturowości – proces akulturacji imigrantów z Europy Środkowej i Wschodniej w Szwecji

EURP MA 46 Strach Nordów przed rosyjskim niedźwiedziem Postrzeganie przez Nordów zagrożenia rosyjskiej zdolności wojskowej w sposób przedstawiony przez media i czynniki strukturalne stojące za tym obrazem

EURP MA 47 Zobowiązanie do współpracy Dochodzenie prawne w sprawie warunków współpracy regionalnej w układzie o stabilizacji i stowarzyszeniu

EURP MA 48 Stosunki Rosji i Unii Europejskiej w kontekście ich polityki zagranicznej wobec Mołdawii

EURP MA 49 Utrata ciśnienia w kabinie pasażerskiej Badanie dotyczące sił stojących za wnioskiem o odstępstwo od dyrektywy 2003/87/WE w odniesieniu do lotów międzykontynentalnych

EURP MA 50 Polityczna intersekcjonalność w ramach opieki domowej Analiza dokumentu zawierająca OPINIE EKES-u dotyczące dyskryminacji w ramach opieki domowej z punktu widzenia politycznej intersekcjonalności

EURP MA 51 The Art of Lobbying – badanie jakościowe dotyczące wyboru strategii lobbystycznej grup interesu wobec Parlamentu Europejskiego

EURP MA 52 Reforma regulacyjna na europejskim rynku gazu Czy to ma znaczenie?

EURP MA 53 Przeciwdziałanie zjawiskom menstruacyjnym Badanie europejskiej kontrrewolucji menstruacyjnej

EURP MA 54 Pride and Prejudice Porównawcze studium przypadku dotyczące reakcji stron na prawa osób LGBT w Serbii i Chorwacji

EURP MA 55 Deregulacja szwedzkiego monopolu farmaceutycznego Przypadek europeizacji w kształtowaniu polityki krajowej

EURP MA 56 Jesteś tym, co jesz! Wpływ narodowości na wybory konsumpcyjne konsumentów w czasach kryzysu euro i konsekwencje, jakie ma to dla idei wspólnego europejskiego rynku

EURP MA 57 A Kryzys w gabinecie? – Wpływ kryzysu gospodarczego na reprezentację kobiet w politycznej władzy wykonawczej

EURP MA 58 Making Plans for Nigel – Explaining the success of the United Kingdom Independence Party in the 2013 local council elections with a focus on Boston, Lincolnshire.

EURP MA 59 A Pewien stopień solidarności finansowej Analiza prawna relacji między zabezpieczeniem społecznym, obywatelstwem Unii i solidarnością

EURP MA 60 Postrzeganie opieki zdrowotnej i zaufania

EURP MA 61 Rozwijająca się polityka społeczna Rozwój sytuacji Wpływ zróżnicowania partycypacji krajowej i wpływu UE na wyniki polityki rodzinnej i polityki w zakresie bezrobocia w postkomunistycznej Chorwacji

EURP MA 62 Witamy w Dżungli Zaangażowanie społeczeństwa obywatelskiego w zarządzanie migracją zarobkową z miast w Göteborgu

EURP MA 63 Nowe zagrożenia, stare metody Sprawdzenie związku między systemami opieki społecznej, systemami mieszkaniowymi i „zdolnością do płacenia czynszu” w Europie Zachodniej

EURP MA 64 Zrozumienie wpływu kryzysu gospodarczego z 2008 r. na opinię publiczną w zakresie wielopoziomowej analizy transnarodowej zmian klimatu w krajach UE

EURP MA 65 Odwrót wielokulturowości – przesadzona i wprowadzająca w błąd narracja? Analiza rozwoju polityki w zakresie integracji imigrantów w Szwecji i Niemczech w latach 2006-2013

2012

EURP MA 25 Podejmowanie decyzji w Radzie Arktycznej – Studium przypadku grupy roboczej ds. zrównoważonego rozwoju

EURP MA 26 Zaskarżona suwerenność – przypadek Grecji

EURP MA 27 W poszukiwaniu bardziej restrykcyjnej polityki azylowej? – Zrozumienie stanowiska wobec wspólnego europejskiego systemu azylowego

EURP MA 28 Na lepsze czy na gorsze? Szczęście wśród bezrobotnych w 19 krajach europejskich – skutki kryzysu gospodarczego z 2008 r.

EURP MA 29 „Walka” z nielegalną imigracją po Amsterdamie – konstruktywistyczne podejście do analizy bezpieczeństwa

EURP MA 30 Rozszerzenie UE i tożsamość narodowa – przypadek Serbii

EURP MA 31 Rotacyjne przewodnictwo w środowisku postlizbońskim: ustalanie porządku obrad czy zarządzanie porządkiem obrad?

EURP MA 32 Fertile Grounds for the Populist Radical-Right A timeseries badanie przekrojowe danych z badania opinii publicznej na temat popularności PRRP w krajach członkowskich UE

EURP MA 33 Badanie zagrożenia ekonomicznego imigrantów – Czy populistyczni radykalni obrońcy prawicy dostrzegają większe zagrożenie niż inni i jaki wpływ ma na to hojność państwa opiekuńczego?

EURP MA 34 Trade Gone Bananas: Studium kontroli politycznej nad handlem

EURP MA 35 Wykwalifikowany, zainteresowany i rządowy – przeciętny uczestnik Udział w studium przypadku, możliwości w strategii UE dla regionu Morza Bałtyckiego

EURP MA 36 UE, Planner of Global Sustainable Development? Wielokrotne studia przypadków dotyczące strategii energetycznej EUEI w zakresie biomasy

EURP MA 37 Teoretyzacja bezpieczeństwa energetycznego i perspektywy instytucjonalnej

EURP MA 38 Co to jest UE? Dyskurs polityki zagranicznej Unii Europejskiej

2011

EURP MA 22 Stosunki UE-Turcja w zakresie polityki zagranicznej: Podejście oparte na bezpieczeństwie – analiza ukierunkowania Turcji na europejską strategię bezpieczeństwa i bezpieczeństwo ludzi oraz jej wpływu na stosunki UE-Turcja

EURP MA 23 Det bästa för miljön, det bästa för Europa? Europeiska kommissionens officiella argumentation i frågan om EU-harmonisering av miljöskatter EURP MA 24 „Normative Power Europe” – Ett sätt för EU att implementera normer i Kina?

2010

EURP MA 10 „Potrzebujemy obu”.Identyfikacja różnych etapów promocji norm. Unia Europejska jako promotor wartości: przypadek Partnerstwa Wschodniego

EURP MA 11 En jämförande studie av Albaniens, Makedoniens och Serbiens minoritetspolitik, 2002-2009

EURP MA 12 Grannskap, vänskap och säkerhetskomplex. En konstruktivistisk analyse av EU:säkerhetspolitiska relation till Vitryssland, Ukraina och Moldavien

EURP MA 13 Wolność, równość, wykluczenie – Sverigedemokraterna i liberalne ramy antyimigranckie w Europie Zachodniej

EURP MA 14 Historiebruk i politiken. Egzaminy i dyskusje na temat historiografii i debat w Parlamencie Europejskim w latach 2004-2009

EURP MA 15 I domstolens fälla? Den liberala Intergovernmentalismen från Utsationeringsdirektivet till Lavaldomen

EURP MA 16 Unia Europejska – potężny system równouprawnienia płci czy jednostronny promotor równości płci?

EURP MA 17 Wiele twarzy Rady Unii Europejskiej: Analiza procesu decyzyjnego w Radzie

EURP MA 18 Strategia dla regionu Morza Bałtyckiego i rozwój regionalny

EURP MA 19 Twigly och Twitter på se2009.eu. En fallstudie av det svenska EU- ordförandeskapets användning av sociala medier på ordförandeskapswebben EURP MA 20 EU: s uttalanden inom den gemensamma utrikes- och säkerhets- politiken mellan 2003och 2009. En analyse av riktning och bakgrunds- faktorer

EURP MA 21 Kulturen bakom kulturen – en komparativ studie av kultursynens Inverkan på tyska och svenska kulturpolitiska strukturer

2009

EURP MA 1 A Obywatelstwo niewykluczające (Non-Exclusionary Citizenship)

EURP MA 2 Society on Trial An analysis of the legal institutions and social capitalism in Western Europe

EURP MA 3 Mångkulturalismens påverkan på samernas situation inom utbildningsväsendet. En komparativ studie mellan Norge och Sverige

EURP MA 4 Somewhere in between – Badanie empiryczne podwójnej partii należącej do posłów do Parlamentu Europejskiego i jej wpływu na stosunek do współpracy na rzecz rozwoju Wspólnoty Europejskiej

EURP MA 5 Tjänstedirektivet, fri rörlighet av tjänster. Kartläggning och analys av argument och debatten i Sverige

EURP MA 6 Nord Stream. Det nationella intresset och den övernationella kontexten

EURP MA 7 Månadens pralin eller personlig utveckling? – en studie om kommunala tjänstemäns syn på lärande och internationellt arbete

EURP MA 8 Snackar du också europeiska? – W tychorutvecklande studiach, w których uczestniczyli politycy i greccy, tj. w relacjach między społecznością lokalną i regionalną, a także w relacjach międzynarodowych.

EURP MA 9 Wybieranie sąsiadów. Ukraińskie motywy współpracy z nowymi donatorami UE.